Studie-en beroepskeuzebegeleiding

In de eerste graad ligt de nadruk op het observeren van persoonlijke aanleg, interesses en talenten.

Bij de verschillende vakken worden kennis en vakgebonden vaardigheden getest. 

Tijdens de g.w.p., bij uitstappen en bij deelname aan sportactiviteiten en variété worden ook de communicatieve, sociale en artistieke vaardigheden geëvalueerd.

We gaan met de leerlingen van het eerste jaar naar een beroepenbeurs op maat om hen kennis te laten maken met de enorme waaier aan toekomstmogelijkheden.

We bevragen de leerlingen van het tweede jaar over hun studiekeuze en over het welbevinden bij bepaalde vakken.

We proberen een zo breed mogelijk beeld van de leerlingen te krijgen. Zo kunnen we op het einde van de eerste graad (na het 1ste en 2de jaar) een gemotiveerd advies geven om elke leerling naar de meest geschikte studierichting te adviseren of te oriënteren.

In de tweede graad ligt de nadruk op het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld en van sociale en interculturele vaardigheden. Het realistisch zelfbeeld is belangrijk voor een optimale cognitieve, affectieve, en sociale ontwikkeling.  Leerlingen moeten beseffen wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Ze moeten binnen dat domein succeservaringen hebben om op die manier stilaan hun toekomst vorm te geven. De leerweg blijft voldoende breed : binnen een bepaalde onderwijsvorm blijft een overgang naar een andere studierichting mogelijk.

We hebben ook extra aandacht voor het ontwikkelen van sociale en interculturele vaardigheden. We leggen de nadruk op het leren samenleven met anderen in een multi-culturele samenleving en we ontwikkelen de sociale vaardigheden die daarvoor nodig zijn.  We geven de leerlingen inspraak in het schoolleven en we leren hen omgaan met conflicten.We leren hen om verantwoordelijkheid op te nemen voor beslissingen.

In de derde graad ligt de nadruk op studiekeuzebegeleiding naar het hoger onderwijs toe of op de voorbereiding op een intrede in het beroepsleven.

We laten onze leerlingen aan de hand van gestructureerde informatie en een degelijk onderbouwde test nadenken over hun toekomstige studieloopbaan. 

Leerlingen krijgen tijdens stageperiodes inzicht in de beroepskeuze.

We proberen hen een realistisch beeld te geven van de gekozen opleiding of van het gekozen beroep.  We leren de leerlingen kiezen.  We geven een objectieve kijk op de keuzemogelijkheden, we ontwikkelen inzicht in de keuzeprocessen, we wijzen hen op externe factoren die de keuze zouden kunnen beïnvloeden.

We sporen hen aan om een doordachte keuze te maken. Op die manier proberen we het maken van een foute keuze te vermijden. 

De school krijgt hierbij de steun van het CLB en van VOKA (Vlaams Netwerk van Ondernemingen).