Ondersteuning bij leerproblemen

Maatregelen in de klas

De leerlingen krijgen van de vakleerkracht systematische instructie en indien nodig extra oefeningen op papier of digitaal via smartschool.

Met behulp van de studieplanner helpt elke leerkracht de leerlingen bij het plannen.

Deze maatregel geldt voor alle leerlingen, maar is zeker voor leerlingen met een leerstoornis een belangrijke hulp.

Individuele maatregelen

Het is ook mogelijk dat er bepaalde individuele maatregelen worden aangeboden aan  leerlingen met een geattesteerde leerstoornis (dyslexie, dyscalculie...) Het attest of gemotiveerd verslag moet uitgereikt zijn door een multidisciplinaire dienst (CLB, revalidatiecentrum …) of een zelfstandig therapeut (logopedist, psycholoog of pedagoog) op basis van de wetenschappelijk aanvaarde criteria. In geval van twijfel kan de school het attest of gemotiveerd verslag voorleggen aan het CLB.

Het bepalen en vastleggen van de maatregelen gebeurt in overleg met de leerling, de ouders en de school.

Een greep uit de ondersteunende  maatregelen

EERSTELIJNSZORG (= preventie, remediëring, differentiatie… door de vakleerkracht)

 • voorzien van extra oefenmateriaal op papier, al dan niet met correctiesleutel
 • voorzien van extra oefeningen CD-ROM, DVD, elektronische leeromgeving (Smartschool)
 • hulp bij het invullen van agenda.
 • aandacht voor het tempo van noteren tijdens de les
 • vrijstelling van spreekbeurten of oefeningen aan het bord
 • evaluatie met kleinere hoeveelheid oefeningen (indien mogelijk).
 • gebruik van PC met spellingcontrole voor huistaken.
 • niet aftrekken van punten voor spelling bij niet-taalvakken
 • niet aftrekken van punten voor rekenfouten, afhankelijk van het onderdeel
 • toekennen van punten voor juiste redeneringen, ook al is de uitkomst onjuist
 • toestaan van een foutenmarge bij (mathematische) tekenopdrachten.
 • het gebruik van zakrekenmachine bij toetsen en examens, behalve bij rekenvaardigheid.
 • toestaan mondelinge toelichting bij evaluaties

TWEEDELIJNSZORG (= zorg door gokteam, leerlingenbegeleiding, coördinatoren…)

 • hulp bij invullen planner, planning
 • hulp met leren leren
 • hulp met organisatie boekentas, mappen, materiaal…
 • examen afleggen in een aparte examenklas.
 • voorlezen van de vragen op vraag van de leerling
 • toezicht op het begrijpen van de vragen bij toetsen en/of examens.